O mne

Volám sa Katarína Lanščáková a od roku 2005 pracujem ako psychológ. Pochádzam z úplnej rodiny, v ktorej som spolu so súrodencami bola vychovávaná v duchu kresťanských hodnôt. K úcte k človeku, k viere v dobro a nádej, k zodpovednosti za vlastné rozhodnutia.

Odborné vzdelanie

Odborné vzdelanie som získala na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v odbore psychológia. Štúdium som úspešne ukončila štátnou skúškou z poradenskej, školskej a klinickej psychológie. Súbežne so získavaním prvých pracovných skúseností som absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciálnej analýze v Prahe (SLEA), a to v rokoch 2005 až 2009. Záverečnou skúškou som získala štatút „Psychoterapeut“. Výcvik je akreditovaný Českou psychoterapeutickou spoločnosťou Českej lekárskej spoločnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČPS ČLS JEP) pre prácu v zdravotníctve a spĺňa kritériá Európskej psychoterapeutickej asociácie (EAP) pre výkon psychoterapie ako samostatnej liečebnej metódy.

Som členkou Spoločnosti pre logoterapiu a existenciálnu analýzu SLEA Slovensko.

V roku 2016 som úspešne ukončila štúdium v špecializačnom odbore Klinická psychológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.

Som zapísaná v Zozname psychoterapeutov a som členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a Slovenskej komory psychológov.

Odborná prax

  • Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava, pobočka Košice (bývalá Letecká vojenská nemocnica, a.s.) (2018 – doteraz)
  • Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. (2013 – 2017)
  • Súkromná psychiatrická ambulancia, Prešov (2010 – 2013)
  • Onkologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove v spolupráci s Ligou proti rakovine (2010 – 2012)
  • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trnava (2005 – 2009)